Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng thành công đại hội đảng bộ tĩnh lần thứ 19, tiến tới chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhân dân đang thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta cùng ôn lại truyền thống 90 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

    Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/2/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, Mặt trận làm nhiệm vụ tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách mạng và giành chính quyền về tay nhân dân. Các hình thức tổ chức hoạt động của Mặt trận như: Hội Phản đế đồng minh (1930), Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liêp hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968), là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ đấu tranh của cách mạng Việt Nam.

    Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam; tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và  xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

    Kế tục truyền thống của Hội Phản đế đồng minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước.

    Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên Nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Nay là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”. Đây là Cuộc vận động Nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài.

    Qua 25 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Tòan dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới” đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước thực hiện đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

    Cùng với quá trình phát triển của hệ thống Mặt trận, dưới sự lãnh đạo của cấy uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Thạch Linh đã trải qua 22 kỳ đại hội, quá trình xây dựng và trưởng thành Mặt trận tổ quốc phường không ngừng được củng cố về tổ chức, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UB TW MTTQ Việt Nam phát động, trọng tâm là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng, nông thôn mới, đô thị văn minh” xác định rỏ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình Mặt trận đã  tích cực  tuyên truyền vận động tập hợp  các tầng lớp nhân dân, đoàn viên hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác hoà giải, giải quyết các mâu thuẩn xẩy ra trong cộng đồng dân cư. vận động nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, học tập, công tác, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, góp phần xây dựng, nâng cao các tiêu chí Thành phố đô thị loại II. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản suất, thi đua yêu nước thông qua các cuộc vận động, các phong trào cụ thể. Trong điều kiện kinh tế xã hội của địa phương có nhiều khó khăn, xuất phát điểm là một xã thuần nông, nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hạ tầng kinh tế kỷ thuật còn nhiều bất cập, thương mại dịch vụ chưa phát triển ngang tầm, đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên diện mạo đô thị phát triển theo hướng hiện đại, người dân văn minh thân thiện đang từng ngày phát triển, đây chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của chính quyền vai trò của Mặt trận được phát huy trong công tác tập hợp và vận động sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động đã trở thành điểm sáng trong phong trào chung của Thành phố như xây dựng đời sống văn hoá, hạ tầng cơ sở, xây dựng con người thân thiện, đóng góp nguồn lực xây dựng đô thị văn minh. vv

Xây dựng đô thị văn minh ở các khu dân cư

    Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng, Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hằng năm. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội  Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát động các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam

    Ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nêu cao lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết nhân nghĩa, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm chiến thắng khó khăn, vượt qua thách thức, ra sức làm cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sớm trở thành hiện thực.

Đồng chí Nguyễn Đức Danh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố và Đồng chí  Phạm Hữu Thao -  Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng nhân gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 167.855
    Online: 6