ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THẠCH LINH.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng ủy phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:   duthachlinh.thuht@dcs.vn

2. Ban thường vụ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường, CTHĐN

       ĐT: 0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

       ĐT: 0919.961.286

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

       ĐT: 0914.344.539

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

        ĐT: 0986.310.499

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

        ĐT: 0912.037.012

 

3. Ban chấp hành Đảng bộ phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

6

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

7

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

8

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

9

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

10

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

11

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

12

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

13

Nguyễn Ngọc Lợi

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Tuy Hòa

14

Nguyễn Minh Chi

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ trường THCS.

15 Nguyễn Phi Giao

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH LINH.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Thường trực hội đồng nhân dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

TUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0989.802.838

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0942.233.725

3

 

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư trường trực Đảng ủy, Trưởng ban Kinh Tế HĐND phường

         ĐT: 0919.981.286

4

 

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, CTUBMTTQ, Trưởng ban Pháp chế HĐND phường

         ĐT: 0986.310.499

 

3. Các ban của Hội đồng nhân dân phường:

- Ban Kinh tế - Xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Trưởng ban.          ĐT: 0919.961.286

2

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

Phó ban.                ĐT: 0941.381.681

3

Nguyễn Phi Giao

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Thành viên.           ĐT: 0982.779.439

4

Phạm Hữu Thi

Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hợp Tiến

Thành viên.           ĐT: 0915.514.120

5

Nguyễn Phi Ngộ

Bí thư chi bộ Tổ dân phố Linh Tiến

Thành viên.           ĐT: 0833.408.899

   

- Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

Trưởng ban.         ĐT: 0986.310.499

2

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

Phó ban.                ĐT: 0913.381.788

3

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, Công chức VP-TK

Thành viên.           ĐT: 0932.213.959

4

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ, Tổ dân phố Vĩnh Hòa

Thành viên.           ĐT: 0982.517.902

5

Trần Văn Hòa

Bí thư chi bộ Tổ dân phố Tân Tiến

Thành viên.           ĐT: 0986.624.253

 

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

3

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

4

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

5

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

6

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an phường

7

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường
8

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

9

Nguyễn Phi Giao

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB phường

10

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân phường

11

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường

12

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư đoàn TNCSHCM phường

13

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, Công chức VP-TK phường

14

Phan Văn Vỹ

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Vĩnh Hòa

15

Lưu Trung Kiên

Tổ trưởng Tổ dân phố Tuy Hòa

16

Trương Huy Hồng

Tổ dân phố Nam Tiến

17

Phạm Hữu Thi

Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hợp Tiến

18

Lê Thị Phượng

Tổ dân phố Yên Đồng

19

Nguyễn Phi Ngộ

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Linh Tiến

20

Trần Văn Hòa

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Tân Tiến

21

Nguyễn Trinh

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hòa Linh

 

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH LINH.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:           02393.856820.

Fax:

E-mail:   phuongthachlinh.tpht@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0914.344.539

2

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0989.802.848

 

3. Các ủy viên Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Ngọc Báu

 Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Công an phường

            ĐT: 0912.037.012

2

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

            ĐT: 0915.082.602

 

4. Các công chức chuyên môn UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Quy

Văn phòng – Thống kê

0915.245.899

2

Nguyễn Văn Tuấn

Văn phòng – Thống kê

0932.213.959

3

Nguyễn Thị Lệ Giang

Văn phòng – Thống kê

0942.953.592

4

Thân Thị Diệu

Tài chính - Kế Toán

0916.145.658

5

Nguyễn Thị Hương

Địa chính – Xây dựng

0913.337.698

6

Nguyễn Thị Hiền

Văn hóa - Xã hội

0913.423.337

7

Võ Thị Hoa

Văn hóa - Xã hội

0948.087.334

8

Nguyễn Phi Đỉnh

Tư pháp - Hộ Tịch

0944.725.165

9 Dương Đình Hà Địa chính - Xây Dựng

0942.469.969

 

CÔNG AN PHƯỜNG THẠCH LINH.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Công an phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Ngõ 252 , đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:           02393.891800.

Fax:

E-mail: 

2. Lãnh đạo Công an phường.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Ngọc Báu

Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Công an phường

ĐT: 0912.037.012

2

Võ Tá Tạo

Phó Trưởng Công an phường

ĐT: 0972.178.868

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Trưởng Công an phường

ĐT: 0918.719.256

 

3. Cán bộ, chiến sỹ công an phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hồng Phúc

Cảnh sát khu vực

0911.093.123

2

Trần Thị Việt

Cảnh sát khu vực

0919.519.997

3

Nguyễn Đình Quý

Trinh sát hình sự

0946.816.399

4

Hồ Viết Lệ

Trinh sát hình sự

0942.968.905

5

Nguyễn Tuấn Anh

Cảnh sát khu vực

0945.555.353

6

Võ Văn Nam

Trinh sát hình sự

0965.395.565

7

 

 

 

 

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHƯỜNG THẠCH LINH.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: UBMTTQ Việt Nam phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Ủy ban MTTQ (Thường trực).

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0986.310.499

2

Hoàng Ngọc Quân

PBTTT Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0919.961.286

3

Nguyễn Phi Thịnh

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường.

ĐT: 0984.984337

 

3. Hội liên hiệp Phụ nữ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Võ Thị Mai

UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0913.381.788

2

Phan Thị Huyền

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0915.977.725

3

Trương Thị Hiền

Ủy viên Ban thường vụ Hội LH Phụ nữ phường

ĐT: 0985.477.246

 

4. Hội Nông dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Thị Thu

UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0941.381.681

2

Trương Thị Thủy

Phó Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phan Thị Huyền

Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân phường

ĐT: 0915.977.725

 

5. Hội cựu chiến binh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Phi Giao

Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0982.779.439

2

Nguyễn Thái Dũng

Phó Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0983.310.957

3

Nguyễn Ngọc Lạc

Ủy viên Ban thường vụ Hội CCB phường

ĐT: 0988.245.773

 

6. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Thị Hiền

Bí thư đoàn phường

ĐT: 0919.595.786

2

Đinh Thị Thảo Dung

 Phó Bí thư đoàn phường

ĐT: 0399.542.266

3

Lê Đình Nam

Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường

ĐT: 0972.195.116

 

7. Công đoàn phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tất Long

UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn phường

ĐT: 0942.233.725

2

Hoàng Ngọc Quân

UVBTV Đảng ủy, PCT Công đoàn phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phạm Thị Quy

Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban nữ công

ĐT: 0915.245.899

4

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Công đoàn, Thủ quỹ công đoàn

ĐT: 0913.381.788

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách

phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Mail

Số điện thoại

1

Phạm Hữu Thao

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

Thaoph.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 Quanhn.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0919.961.286

3

Nguyễn Tất Long

Phó Chủ tịch HĐND

Longnt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0942.233.725

4

Trương Quang Sơn

Chủ tịch UBND

sontq.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0914.344.539

5

Trần Xuân Quang

Phó Chủ tịch UBND

Quangtx.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0989.802.848

6

Trần Xuân Minh

Chỉ huy trưởng quân sự

minhtx.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.082.602

7

Nguyễn Thị Hương

CC Địa chính – Xây dựng

 

0913.337.698

8

Nguyễn Văn Tuấn

CC Văn phòng – Thống kê

tuannv.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0932.213.959

9

Phạm Thị Quy

CC Văn phòng – Thống kê

quypt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.245.899

10

Nguyễn Thị Lệ Giang

CC Văn phòng – Thống kê

giangnt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0942.953.592

11

Thân Thị Diệu

CC Tài chính - Kế toán

 

0916.145.658

12

Võ Thị Hoa

CC Văn hóa - Xã hội

 

0915.330.268

13

Nguyễn Thị Hiền

CC Văn hóa – Xã hội

hiennt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0913.423.337

14

Trương Quang Thạch

Chủ tịch Mặt trận

thachtq.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0986.310.499

15

Trương Thị Thu

Chủ tịch hội Nông dân

thutt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0941.381.681

16

Nguyễn Phi Giao

Chủ tịch Cựu chiến binh

giaonp.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0982.779.439

17

Võ Thị Mai

Chủ tịch hội LH Phụ nữ

maivt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0913.381.788

18

Nguyễn Phi Đỉnh

CC Tư pháp - Hộ Tịch

dinhnp.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0944.725.165

19

Nguyễn Phi Thịnh

Chủ tịch Hội cao tuổi

 

0988.965.945

20

Nguyễn Văn Bá

Đô thị

 

0912.487.192

21

Phan Thị Huyền

Phó Chủ tịch LH Phụ nữ

huyenpt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.977.725

22

Trương Thị Thủy

Phó Chủ tịch hội nông dân

thuytt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0912.359.974

23

Nguyễn Thái Dũng

Phó Chủ tịch hội CCB

 

0983.310.957

24

Tr­ương Thị Hiền

Bí thư Đoàn

Hientt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0919.595.786

25

Trương Xuân Giáp

Đô thị

Giaptx.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0918.231.084

26

Nguyễn Thị Hảo

Thủ quỹ

Haont.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0948.091.130

27

Dương Đình Hà

CC Địa chính - Xây Dựng   0942.469.969
28 Đinh Thị Thảo Dung Phó bí thư đoàn phường  

0399.542.266

 

Cán bộ, chiến sỹ công an phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Ngọc Báu

Trưởng Công an phường

0912.037.012

2

Võ Tá Tạo

Phó Trưởng Công an phường

0972.178.868

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Trưởng Công an phường

0918.719.256

4

Nguyễn Hồng Phúc

Cảnh sát khu vực

0911.093.123

5

Võ Văn Nam

Trinh sát hình sự

0965.395.565

6

Nguyễn Đình Quý

Trinh sát hình sự

0946.816.399

7

Hồ Viết Lệ

Trinh sát hình sự

0942.968.905

8

Nguyễn Tuấn Anh

Cảnh sát khu vực

0945.555.353

9

Trần Thị Việt

Cảnh sát khu vực

0919.519.997

10

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẠCH LINH

1

Trường Mầm non Thạch Linh

2

Trường Tiểu học Thạch Linh

3

Trường Trung học cơ sở Thạch Linh

 

CÁC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẠCH LINH

1

Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên

2

Trường Mầm non Trí Đức (cơ sở 2)

3

Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (SAE)

 

CÁC TỔ DÂN PHỐ - CHUNG CƯ

1

Tổ dân phố Vĩnh Hòa

7

Tổ dân phố Nhật Tân

2

Tổ dân phố Tuy Hòa

8

Tổ dân phố Tân Tiến

3

Tổ dân phố Nam Tiến

9

Tổ dân phố Linh Tiến

4

Tổ dân phố Hợp Tiến

10

Tổ dân phố Linh Tân

5

Tổ dân phố Yên Đồng

11

Tổ dân phố Hòa Linh

6

Tổ dân phố Đại Đồng

12

Chung cư Vinhomes

    13

Chung cư Nhà ở xã hội

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.539
Online: 9