I. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường, CTHĐN

       ĐT: 0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

       ĐT: 0919.961.286

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

       ĐT: 0914.344.539

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

        ĐT: 0986.310.499

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

        ĐT: 0912.037.012

               

                II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

TUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0989.802.838

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0942.233.725

               

                III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0914.344.539

2

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0989.802.848

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.518
Online: 8