TPHT - Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố thành công rực rỡ, Ban Chấp hành Đảng bộ tp đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ, thủ tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, triển khai xây dựng các văn bản quan trọng và các nhiệm vụ trọng tâm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

   

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Ngay sau Đại hội thành công, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI đã chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với Chương trình hành động được Đại hội Đảng bộ thông qua, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

    Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải bắt tay ngay vào việc xây dựng Quy chế và các Chương trình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra - giám sát toàn khóa và hàng năm. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố thành các Nghị quyết, kế hoạch, kết luận chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

     Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đã đề ra, các cấp ủy cơ sở luôn chú trọng công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát huy tốt sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong mọi mặt công tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng bám sát, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương, định hướng của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp, nhất là các giải pháp trọng tâm, đột phá; mở rộng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Việc tăng trưởng kinh tế - xã hội phải được thực hiện theo đúng quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, thể dục thể thao, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống nhân dân. Tăng cường bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống.

Thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI trong đội ngũ cán bộ cốt cán thành phố

    Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức đảng theo hướng tăng cường kỷ cương, kỷ luật đi đôi với mở rộng dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Nâng cao tính chủ động sáng tạo, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan tổ chức đảng.

    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Dương Tất Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI sẽ sớm đi vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại sớm trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

theo Cổng TTĐT Thành Phố Hà tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.233
    Online: 12