I. ĐẢNG ỦY.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng ủy phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:   

2. Ban thường vụ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường, CTHĐN

       ĐT: 0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

       ĐT: 0919.961.286

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

       ĐT: 0914.344.539

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

        ĐT: 0986.310.499

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an.

        ĐT: 0912.037.012

 

          3. Ban chấp hành Đảng bộ phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an.

6

Nguyễn Tất Long

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

7

Trần Xuân Quang

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

8

Trần Xuân Minh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

9

Võ Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

10

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

11

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB

12

Trương Thị Thu

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

13

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

14

Nguyễn Xuân Cầm

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ Tuy Hòa

15

Lê Thị Thủy

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ trường Tiểu học

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Thường trực hội đồng nhân dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0989.802.838

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0942.233.725

 

3. Các ban của Hội đồng nhân dân phường:

          - Ban Kinh tế - Xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban.          

ĐT: 0919.961.286

2

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB - Phó ban.               

ĐT: 0915.125.192

3

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân - Thành viên.          

ĐT: 0941.381.681

4

Võ Văn Đồng

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Bắc Tiến - Thành viên.           ĐT: 0912.435.109

5

Lê Thế Hùng

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Hòa Linh - Thành viên.           ĐT: 0904.194.870

        - Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường - Trưởng ban.        

ĐT: 0986.310.499

2

Võ Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ - Phó ban.            ĐT: 0913.381788

3

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn - Thành viên.          

ĐT: 0948.083.445

4

Lê Đình Liệu

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Nhật Tân - Thành viên.           ĐT: 0972.262.113

5

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Vĩnh Hòa - Thành viên.           ĐT: 0982.517.902

 

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

3

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

4

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

5

Trương Quang Thạch

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

6

Trần Xuân Quang

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

7

Trần Xuân Minh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

8

Võ Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

9

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

10

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB

11

Trương Thị Thu

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

12

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

13

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ Vĩnh Hòa

14

Chúc Viết Minh

Tổ dân phố Tuy Hòa

15

Trương Thị Hồng

Bí thư chi bộ Nam Tiến

16

Phan Văn Túc

Tổ trưởng dân phố Hợp Tiến

17

Võ Văn Đồng

Bí thư chi bộ Bắc Tiến

18

Ngô Văn Long

Tổ trưởng dân phố Yên Đồng

19

Trần Thị Châu

Tổ dân phố Đại Đồng

20

Lê Đình Liệu

Tổ trưởng dân phố Nhật Tân

21

Nguyễn Công Lý

Tổ dân phố Tân Tiến

22

Nguyễn Thị Bảy

Tổ trưởng dân phố Linh Tiến

23

Lê Thị Hương

Bí thư chi bộ Linh Tân

24

Lê Thế Hùng

Bí thư chi bộ Hòa Linh

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:           02393.856820.

Fax:

E-mail:   phuongthachlinh.tpht@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0914.344.539

2

Trần Xuân Quang

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0989.802.848

 

3. Các ủy viên Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Ngọc Báu

 Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Công an phường

            ĐT: 0912.037.012

2

Trần Xuân Minh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

            ĐT: 0915.082.602

 

4. Các công chức chuyên môn UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Quy

Văn phòng – Thống kê

0915.245.899

2

Nguyễn Văn Tuấn

Văn phòng – Thống kê

0932.213.959

3

Nguyễn Thị Lệ Giang

Văn phòng – Thống kê

0942.953.592

4

Nguyễn Văn Bá

Địa chính – Xây dựng

0912.487.192

5

Nguyễn Tiến Đường

Địa chính – Xây dựng

0916.902.827

6

Dương Đình Tịnh

Tài chính - Kế toán

0889.740.688

7

Nguyễn Thị Thắm

Tài chính - Kế toán

0888.352.988

8

Nguyễn Thị Hiền

Văn hóa – Xã hội

0913.423.337

 

IV. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: UBMTTQ Việt Nam phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Ủy ban MTTQ (Thường trực).

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0986.310.499

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0919.961.286

3

Võ Thị Tân

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường.

ĐT: 0988.965.945

 

3. Hội liên hiệp Phụ nữ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Võ Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0913.381788

2

Phan Thị Huyền

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0915.977.725

3

Phạm Thị Hiền

Ủy viên Ban thường vụ Hội LH Phụ nữ phường

ĐT: 0914.364.277

 

4. Hội Nông dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Thị Thu

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0941.381.681

2

Trương thị Thủy

Phó Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phan Thị Huyền

Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân phường

ĐT: 0915.977.725

 

5. Hội cựu chiến binh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0915.125.192

2

Nguyễn Hải Đường

Phó Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0378.686787

3

Nguyễn Văn Lục

Ủy viên Ban thường vụ Hội CCB phường

ĐT: 0948.079.998

 

6. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư đoàn phường

ĐT: 0948.083.445

2

Trương Thị Hiền

 Phó Bí thư đoàn phường

ĐT: 0919.595.786

3

Phạm Thị Thùy

Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường

ĐT: 0987.875.104

 

7. Công đoàn phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tất Long

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn

ĐT: 0942.233.725

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó bí thư thường trực Đảng ủy, PCT Công đoàn

ĐT: 0919.961.286

3

Phạm Thị Quy

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng ban nữ công

ĐT: 0915.245.899

4

Võ Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Thủ quỹ công đoàn

ĐT: 0913.381788

 

V. CÁC TỔ DÂN PHỐ.

1. Tổ dân phố Vĩnh Hòa

7. Tổ dân phố Đại Đồng

2. Tổ dân phố Tuy Hòa

8. Tổ dân phố Nhật Tân

3. Tổ dân phố Nam Tiến

9. Tổ dân phố Tân Tiến

4. Tổ dân phố Hợp Tiến

10. Tổ dân phố Linh Tiến

5. Tổ dân phố Bắc Tiến

11. Tổ dân phố Linh Tân

6. Tổ dân phố Yên Đồng

12. Tổ dân phố Hòa Linh

 

VI. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Hữu Thao

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0919.961.286

3

Nguyễn Tất Long

Phó Chủ tịch HĐND

0942.233.725

4

Trương Quang Sơn

Chủ tịch UBND

0914.344.539

5

Trần Xuân Quang

Phó Chủ tịch UBND

0989.802.848

6

Trần Xuân Minh

Chỉ huy trưởng quân sự

0915.082.602

7

Nguyễn Văn Bá

Địa chính – Xây dựng

0912.487.192

8

Nguyễn Tiến Đường

Địa chính – Xây dựng

0916.902.827

9

Nguyễn Văn Tuấn

Văn phòng – Thống kê

0932.213.959

10

Phạm Thị Quy

Văn phòng – Thống kê

0915.245.899

11

Nguyễn Thị Lệ Giang

Văn phòng – Thống kê

0942.953.592

12

Dương Đình Tịnh

Tài chính - Kế toán

0889.740.688

13

Nguyễn Thị Thắm

Tài chính - Kế toán

0888.352.988

14

Nguyễn Thị Hiền

Văn hóa – Xã hội

0913.423.337

15

Trương Quang Thạch

Chủ tịch Mặt trận

0986.310.499

16

Trương Thị Thu

Chủ tịch Hội Nông dân

0941.381.681

17

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Cựu chiến binh

0915.125.192

18

Nguyễn Phi Đỉnh

Bí thư Đoàn

0948.083.445

19

Nguyễn Phi Thịnh

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0984.984.337

20

Phan Thị Huyền

Văn phòng Đảng ủy

0915.977.725

21

Võ Thị Tân

Chủ tịch Hội cao tuổi

0988.965.945

22

Nguyễn Văn Cường

Phó quân sự

0941.838258

23

Võ Thị Mai

Chủ tịch Hội phụ nữ

0913.381788

24

Trương Thị Thủy

Phó Chủ tịch hội nông dân

0912.359.974

25

Nguyễn Hải Đường

Phó Chủ tịch hội CCB

0378.686787

26

Tr­ương Thị Hiền

Phó Bí thư Đoàn

0919.595.786

27

Trương Xuân Giáp

Đô thị

0918.231.084

28

Nguyễn Thị Hảo

Thủ quỹ

0948.091.130

29

Trương Quang Hòa

Đội thuế

0375.497.153

30

Nguyễn Văn Tư

Bảo vệ

0948.089.480

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 24.360
Online: 6