(Số liệu cập nhật đến ngày 01/4/2019)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

  628,25 

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

       2.330

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

     +    Nam

     +    Nữ

- Phân theo khu vực

     + Thành thị

     + Nông thôn

     8.118

 

       3.985

       4.133

 

8.118

0

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

         1.297

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

         153

             31

         20,26

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

         13,92

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

       4.573

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

       4.500

         1.425

       1.025

       2.050

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

     100

         31,67

         22,78

         45,56

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 24.341
Online: 6