ĐẢNG ỦY.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng ủy phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:   duthachlinh.thuht@dcs.vn

2. Ban thường vụ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường, CTHĐN

       ĐT: 0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

       ĐT: 0919.961.286

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

       ĐT: 0914.344.539

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

        ĐT: 0986.310.499

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

        ĐT: 0912.037.012

 

3. Ban chấp hành Đảng bộ phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

6

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

7

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

8

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

9

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

10

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

11

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

12

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

13

Nguyễn Ngọc Lợi

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Tuy Hòa

14

Nguyễn Minh Chi

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ trường THCS.

15 Nguyễn Phi Giao Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Thường trực hội đồng nhân dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

TUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0989.802.838

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0942.233.725

 

3. Các ban của Hội đồng nhân dân phường:

- Ban Kinh tế - Xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Trưởng ban.          ĐT: 0919.961.286

2

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Hội CCB

Phó ban.                ĐT: 0915.125.192

3

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

Thành viên.           ĐT: 0941.381.681

4

Võ Văn Đồng

Tổ dân phố Hợp Tiến

Thành viên.           ĐT: 0912.435.109

5

Lê Thế Hùng

Tổ dân phố Hòa Linh

Thành viên.           ĐT: 0904.194.870

   

- Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

Trưởng ban.         ĐT: 0986.310.499

2

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

Phó ban.                ĐT: 0913.381.788

3

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

Thành viên.           ĐT: 0948.083.445

4

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Vĩnh Hòa

Thành viên.           ĐT: 0982.517.902

5

Lê Đình Liệu

Tổ dân phố Nhật Tân

Thành viên.           ĐT: 0972.262.113

 

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

3

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

4

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

5

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

6

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

7

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

8

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

9

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

10

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB

11

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

12

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

13

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ Vĩnh Hòa

14

Chúc Viết Minh

Tổ dân phố Tuy Hòa

15

Trương Thị Hồng

Bí thư chi bộ Nam Tiến

16

Phan Văn Túc

Tổ trưởng dân phố Hợp Tiến

17

Võ Văn Đồng

Bí thư chi bộ Bắc Tiến

18

Ngô Văn Long

Tổ trưởng dân phố Yên Đồng

19

Trần Thị Châu

Tổ dân phố Đại Đồng

20

Lê Đình Liệu

Tổ trưởng dân phố Nhật Tân

21

Nguyễn Công Lý

Tổ dân phố Tân Tiến

22

Nguyễn Thị Bảy

Tổ trưởng dân phố Linh Tiến

23

Lê Thị Hương

Bí thư chi bộ Linh Tân

24

Lê Thế Hùng

Bí thư chi bộ Hòa Linh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:           02393.856820.

Fax:

E-mail:   phuongthachlinh.tpht@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0914.344.539

2

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0989.802.848

 

3. Các ủy viên Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Ngọc Báu

 Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Công an phường

            ĐT: 0912.037.012

2

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

            ĐT: 0915.082.602

 

4. Các công chức chuyên môn UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Quy

Văn phòng – Thống kê

0915.245.899

2

Nguyễn Văn Tuấn

Văn phòng – Thống kê

0932.213.959

3

Nguyễn Thị Lệ Giang

Văn phòng – Thống kê

0942.953.592

4

Nguyễn Văn Bá

Địa chính – Xây dựng

0912.487.192

5

Nguyễn Tiến Đường

Địa chính – Xây dựng

0916.902.827

6

Dương Đình Tịnh

Tài chính - Kế toán

0889.740.688

7

Võ Thị Hoa

Tài chính - Kế toán

0948.087.334

8

Nguyễn Thị Hiền

Văn hóa – Xã hội

0913.423.337

 

CÔNG AN PHƯỜNG

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Công an phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Ngõ 252 , đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:           02393.891800.

Fax:

E-mail: 

2. Lãnh đạo Công an phường.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Ngọc Báu

Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Công an phường

ĐT: 0912.037.012

2

Võ Tá Tạo

Phó Trưởng Công an phường

ĐT: 0972.178.868

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Trưởng Công an phường

ĐT: 0918.719.256

 

3. Cán bộ, chiến sỹ công an phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Tuấn Thịnh

Trinh sát hình sự

0944.412.268

2

Võ Văn Nam

Trinh sát hình sự

0965.395.565

3

Nguyễn Đình Quý

Trinh sát hình sự

0946.816.399

4

Hồ Viết Lệ

Trinh sát hình sự

0942.968.905

5

Nguyễn Tuấn Anh

Cảnh sát khu vực

0945.555.353

6

Trần Thị Việt

Cảnh sát khu vực

0919.519.997

7

Nguyễn Hồng Phúc

Cảnh sát khu vực

0911.093.123

 

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: UBMTTQ Việt Nam phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Ủy ban MTTQ (Thường trực).

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0986.310.499

2

Hoàng Ngọc Quân

PBTTT Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0919.961.286

3

Võ Thị Tân

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường.

ĐT: 0988.965.945

 

3. Hội liên hiệp Phụ nữ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Võ Thị Mai

UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0913.381.788

2

Phan Thị Huyền

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0915.977.725

3

Phạm Thị Hiền

Ủy viên Ban thường vụ Hội LH Phụ nữ phường

ĐT: 0914.364.277

 

4. Hội Nông dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Thị Thu

UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0941.381.681

2

Trương Thị Thủy

Phó Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phan Thị Huyền

Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân phường

ĐT: 0915.977.725

 

5. Hội cựu chiến binh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0915.125.192

2

Nguyễn Hải Đường

Phó Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0378.686787

3

Nguyễn Văn Lục

Ủy viên Ban thường vụ Hội CCB phường

ĐT: 0948.079.998

 

6. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Phi Đỉnh

UVBCH Đảng ủy, Bí thư đoàn phường

ĐT: 0948.083.445

2

Trương Thị Hiền

 Phó Bí thư đoàn phường

ĐT: 0919.595.786

3

Phạm Thị Thùy

Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường

ĐT: 0987.875.104

 

7. Công đoàn phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tất Long

UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn phường

ĐT: 0942.233.725

2

Hoàng Ngọc Quân

UVBTV Đảng ủy, PCT Công đoàn phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phạm Thị Quy

Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban nữ công

ĐT: 0915.245.899

4

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Công đoàn, Thủ quỹ công đoàn

ĐT: 0913.381.788

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách

phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Mail

Số điện thoại

1

Phạm Hữu Thao

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND

Thaoph.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 Quanhn.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0919.961.286

3

Nguyễn Tất Long

Phó Chủ tịch HĐND

Longnt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0942.233.725

4

Trương Quang Sơn

Chủ tịch UBND

sontq.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0914.344.539

5

Trần Xuân Quang

Phó Chủ tịch UBND

Quangtx.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0989.802.848

6

Trần Xuân Minh

Chỉ huy trưởng quân sự

minhtx.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.082.602

7

Nguyễn Tiến Đường

CC Địa chính – Xây dựng

duongnt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0916.902.827

8

Nguyễn Văn Tuấn

CC Văn phòng – Thống kê

tuannv.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0932.213.959

9

Phạm Thị Quy

CC Văn phòng – Thống kê

quypt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.245.899

10

Nguyễn Thị Lệ Giang

CC Văn phòng – Thống kê

giangnt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0942.953.592

11

Dương Đình Tịnh

CC Tài chính - Kế toán

tinhdd.ptranphu@hatinh.gov.vn

0889.740.688

12

Võ Thị Hoa

CC Tài chính - Kế toán

 

0948.087.334

13

Nguyễn Thị Hiền

CC Văn hóa – Xã hội

hiennt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0913.423.337

14

Trương Quang Thạch

Chủ tịch Mặt trận

thachtq.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0986.310.499

15

Trương Thị Thu

Chủ tịch hội Nông dân

thutt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0941.381.681

16

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Cựu chiến binh

quangnv.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.125.192

17

Võ Thị Mai

Chủ tịch hội LH Phụ nữ

maivt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0913.381.788

18

Nguyễn Phi Đỉnh

Bí thư Đoàn

dinhnp.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0948.083.445

19

Võ Thị Tân

Chủ tịch Hội cao tuổi

tanvt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0988.965.945

20

Nguyễn Văn Cường

Phó quân sự

cuongnv.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0941.838258

21

Phan Thị Huyền

Phó Chủ tịch LH Phụ nữ

huyenpt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0915.977.725

22

Trương Thị Thủy

Phó Chủ tịch hội nông dân

thuytt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0912.359.974

23

Nguyễn Hải Đường

Phó Chủ tịch hội CCB

đuongnh.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0378.686787

24

Tr­ương Thị Hiền

Phó Bí thư Đoàn

Hientt.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0919.595.786

25

Trương Xuân Giáp

Đô thị

Giaptx.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0918.231.084

26

Nguyễn Thị Hảo

Thủ quỹ

Haont.pthachlinh@hatinh.gov.vn

0948.091.130

27

Trương Quang Hòa

Đội thuế

 

0375.497.153

 

Cán bộ, chiến sỹ công an phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Ngọc Báu

Trưởng Công an phường

0912.037.012

2

Võ Tá Tạo

Phó Trưởng Công an phường

0972.178.868

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Trưởng Công an phường

0918.719.256

4

Phan Tuấn Thịnh

Trinh sát hình sự

0944.412.268

5

Võ Văn Nam

Trinh sát hình sự

0965.395.565

6

Nguyễn Đình Quý

Trinh sát hình sự

0946.816.399

7

Hồ Viết Lệ

Trinh sát hình sự

0942.968.905

8

Nguyễn Tuấn Anh

Cảnh sát khu vực

0945.555.353

9

Trần Thị Việt

Cảnh sát khu vực

0919.519.997

10

Nguyễn Hồng Phúc

Cảnh sát khu vực

0911.093.123

 

CÁC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN

1

Trường Mầm non Thạch Linh

2

Trường Tiểu học Thạch Linh

3

Trường Trung học cơ sở Thạch Linh

 

CÁC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN

1

Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên

2

Trường Mầm non Trí Đức (cơ sở 2)

3

Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (SAE)

 

CÁC TỔ DÂN PHỐ.

1

Tổ dân phố Vĩnh Hòa

7

Tổ dân phố Nhật Tân

2

Tổ dân phố Tuy Hòa

8

Tổ dân phố Tân Tiến

3

Tổ dân phố Nam Tiến

9

Tổ dân phố Linh Tiến

4

Tổ dân phố Hợp Tiến

10

Tổ dân phố Linh Tân

5

Tổ dân phố Yên Đồng

11

Tổ dân phố Hòa Linh

6

Tổ dân phố Đại Đồng

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 88.424
Online: 8